Giddens Burge Ltd

77 Rosebanks Drive
RD3
Tamahere, Waikato 3283
(027) 658-4013